Umowa ofertowa

Umowa ofertowa (dalej „Umowa”) reguluje zlecenie świadczenia usług firmy i prowadzenia warsztatów kulinarnych przez spółkę Culinaryon Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Culinaryon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „CULINARYON”) reprezentowana przez Justynę Bajer – Prezes Zarządu, publikuje niniejszą Umowę Ofertową skierowaną do osób indywidualnych (zwanym dalej „Gośćmi”).

Definicje:

Strona internetowahttp://www.culinaryon.pl , oznacza wszelkie informacje o studiu CULINARYON opublikowane na stronie internetowej pod wskazanym wyżej adresem;

Umowa - niniejsza Umowa Ofertowa opublikowana na Stronie internetowej;

Akcja – specjalna oferta studia CULINARYON o ograniczonym czasie trwania. Warunki działania akcji są publikowane na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail wysłanej do Gościa i stanowią integralną część Umowy;

Aplikacja - informacja o koszcie Towarów i Usług publikowanych w Serwisie, informacje o Akcjach;

Usługi – warsztaty kulinarne i wydarzenia odbywające się w studio CULINARYON;

Towary - towary i produkty dostępne na Stronie Internetowej lub przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio w studio CULINARYON;

Miejsce świadczenia usługi – studio CULINARYON: Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa. Miejsce warsztatów w studiach franczyzobiorców pracowni CULINARYON publikowane jest na stronie internetowej;

Gość – osoba otrzymująca towary i korzystająca z usług w studio CULINARYON w zamian za zapłatę określonego wynagrodzenia dla CULINARYON;

Certyfikat – bilet główny na warsztaty, posiadający unikalny numer. Certyfikat można zakupić dla określonego rodzaju warsztatów oraz jako prezent. Podczas rejestracji, Gość podaje numer certyfikatu, który stanowi jednocześnie bilet wstępu na warsztaty. Certyfikat może być używany tylko przez jedną osobę. Jeśli Gość kupuje Certyfikaty dla innych osób, konieczny jest zakup indywidualnych Certyfikatów dla każdej z tych osób;

Rabat – rabat motywacyjny, który Gość otrzymuje za udział w Akcjach i ankietach w studio CULINARYON. Kwota rabatu jest negocjowana oddzielnie dla każdej Akcji;

Kierownik – pracownik studia CULINARYON, obsługujący Gości podczas rejestracji na warsztaty i przyjmujący płatności za Certyfikaty. Pracownik ten jest do dyspozycji Gości również bezpośrednio w czasie trwania warsztatów;

ZAWARCIE UMOWY

2.1. Pełna i bezwarunkowa zgoda na zawarcie Umowy zostaje wyrażona poprzez dokonanie następujących czynności przez Gości:

  • Rejestracja na stronie internetowej;
  • Płatność za Certyfikat lub towary na stronie internetowej i w studio CULINARYON;
  • Rejestracja na warsztaty studia CULINARYON;
  • Udział w dowolnej akcji studia CULINARYON;


2.2. Każde z tych działań podjętych przez Gościa oznacza, że Gość wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy i jej Aplikacji.

PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Gość zgadza się zapłacić, a studio CULINARYON zgadza się świadczyć Usługi dla Gości lub sprzedawać Towary zgodnie z warunkami podanymi na Stronie.

3.2. Lista towarów i usług oraz ich koszt określone są na stronie internetowej w sekcji odpowiadającej danemu towarowi lub usłudze.

3.3. Studio CULINARYON zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Gościa, zapewniając publikację zmienionych warunków na Stronie nie mniej niż na trzy (3) dni przed ich uruchomieniem. Ewentualne zmiany nie będą dotyczyć Gościa, który dokonał płatności przed zmianą warunków Umowy.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY TOWARÓW


4.1. Usługi prowadzenia klasy mistrzowskiej

4.1.1. Usługi są świadczone po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% ceny za usługę.

4.1.2. Usługi są świadczone po zarejestrowaniu się na warsztaty nie mniej niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed odbyciem warsztatów, pod warunkiem, że na wybrane warsztaty dostępne są wolne miejsca.

4.1.3. Rejestracja na wybrany warsztat odbywa się poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście - w studio CULINARYON. Numer telefonu oraz link rejestracyjny zamieszczone są na stronie internetowej w odpowiednich sekcjach. W razie problemów z rejestracją poprzez jeden z wymienionych sposobów, należy skorzystać z możliwości rejestracji w inny sposób.

4.1.4. W przypadku anulowania przez Gościa uczestnictwa w warsztatach wcześniej niż na 48 godzin przed rozpoczęciem warsztatów, Certyfikat pozostaje ważny do końca okresu jego ważności (wskazanego na Certyfikacie).

4.1.5. W przypadku anulowania przez Gościa uczestnictwa w warsztatach na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem lub nie stawi się na warsztaty, jego certyfikat traci ważność. Jeśli Gość nie zgłosi się na warsztaty bez powiadomienia studia CULINARYON na czterdzieści osiem (48) godzin przed jego rozpoczęciem, wraz z zakończeniem warsztatów Certyfikat traci ważność.

4.1.6. Aby wziąć udział w warsztatach, Gość stawia się w studio o wyznaczonej porze i rejestruje się na wybrane warsztaty (wyraża zgodę na stosowanie się do zasad BHP obowiązujących w studio CULINARYON), a następnie przedstawia swój certyfikat (w formie papierowej lub elektronicznej). Potwierdzenie to unikalny numer Certyfikatu.

4.1.7. Studio CULINARYON nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie Gościa na warsztaty. Pod koniec warsztatów usługa jest uznawana za dostarczoną, a Certyfikat traci ważność.

4.1.8. Certyfikat może zostać przeniesiony na stronę trzecią bez zgody studia CULINARYON. Przy rejestracji na warsztaty pożądane jest (ale nie wymagane) podanie nazwy Gościa, który użyje Certyfikatu na wybranych warsztatach. Jeśli imię i nazwisko bądź nazwa jest jeszcze nieznana, Gość może podać nazwisko nabywcy Certyfikatu.

4.2. Warunki sprzedaży Towarów

4.2.1. Towary dostarczane są do Gościa w przypadku jego dostępności w magazynie studia CULINARYON. W przypadku braku Towaru w magazynie Kierownik studia CULINARYON informuje Gościa o terminie jego dostawy i alternatywnych Towarach telefonicznie lub mailowo.

4.2.2. Towary są dostępne na warunkach opisanych na stronie internetowej. Różne terminy mogą być stosowane do różnych towarów.

4.2.3. Towary są dostępne w przypadku 100% (stu procent) przedpłaty.

4.2.4. Warunki dostawy Towarów są opisane na stronie internetowej.

PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I TOWARY


5.1. Gość może zapłacić za Towary lub Usługi w wybrany sposób:

  • Na stronie internetowej;
  • W studiu CULINARYON - gotówką lub kartą płatniczą;
  • Gotówką do kuriera;
  • Przelewem bezgotówkowym na konto studia CULINARYON


5.2. Jeżeli jedna lub więcej metod płatności jest niedostępna z przyczyn technicznych lub innych, Gość wybiera inną metodę płatności.

5.3. Koszt Usług studia CULINARYON i Towarów wskazanych na Stronie internetowej zawiera podatek VAT (23%).

5.4. Kupując Certyfikat, Gość może zastosować otrzymaną zniżkę za wykonane warunki dowolnej Akcji. Gość może poprosić Kierownika studia CULINARYON o dostępność rabatów.

STUDIO CULINARYON ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:


6.1. Postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podczas świadczenia usług w Polsce.

6.2. Powiadomienia Gości o odwołaniu lub przełożeniu warsztatów. Gość może wziąć udział w innych warsztatach, pod warunkiem dostępności miejsc.


6.2.1. W przypadku odwołania lub przełożenia warsztatów wcześniej niż czterdzieści osiem (48) godzin przed podaniem klasy mistrzowskiej, Gość ma prawo wybrać inne warsztaty w okresie ważności zakupionego Certyfikatu.

6.2.2. W przypadku odwołania lub przełożenia klasy mistrzowskiej studia CULINARYON później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem warsztatów, ważność zakupionego Certyfikatu jest automatycznie przedłużana na trzydzieści (30) dni. Gość może wybrać inne warsztaty, z przedłużoną datą ważności Certyfikatu.

6.3. Zapewnienia rzetelnej obsługi Gościom korzystającym ze świadczonych usług.

GOŚĆIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:


7.1. Zapoznania się z zasadami BHP, zasadami Business Center i zasadami obowiązującymi w Studio CULINARYON oraz przestrzegania ich w pełni podczas świadczonej Usługi.

7.2. Terminowych zapłat za Towary i Usługi w całości i zapłaty za dodatkowo zamówione i dostarczone bezpośrednio podczas trwania warsztatów Towary i Usługi.

7.3. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług lub dostawą Towarów, CULINARYON będzie miał dostęp do danych osobowych innych osób przekazanych przez Gościa, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Gość zobowiązuje się przekazać tym osobom informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych zawartych w Polityce Prywatności CULINARYON, dostępnej na stronie internetowej https://culinaryon.pl/. Gość potwierdza przekazanie informacji i zapewni przekazanie ich osobom, których dane będą przetwarzane.

STUDIO CULIANRYON ZACHOWUJE PRAWO DO:

8.1. Jednostronnej zmiany niniejszej Umowy.

8.2. Wszelkich zmiany Umowy, które wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie internetowej.

8.3. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług lub dostawą Towarów, CULINARYON będzie miał dostęp do danych osobowych w stosunku do których Gość pozostaje administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych („Administrator”), Gość powierza CULINARYON („Przetwarzający) w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, dane osobowe tych osób w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie określonych w Umowie.

8.4. Przetwarzający może powierzyć konkretne czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, w drodze pisemnej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający informuje Administratora o zamiarze dalszego powierzenia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia mu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia.

8.5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Przetwarzającego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.6. Przetwarzający przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Umowy oraz poleceniami lub instrukcjami Administratora. Przetwarzający informuje Administratora, jeżeli polecenia lub instrukcje Administratora będą niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i w takich przypadkach wstrzymuje się od ich wykonania.

8.7. Przetwarzający do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby, które mają upoważnienie oraz zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych w tajemnicy oraz podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

8.8. Przetwarzający w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w rozdziale III RODO oraz przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych, o których mowa w art. 32-36 RODO.

8.9. Przetwarzający powiadamia Administratora o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż 48 godziny od powzięcia informacji o naruszeniu.

8.10. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym otrzymanym żądaniu wykonania prawa podmiotu danych, bez realizacji żądań tych osób.

8.11. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8.12. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje dotyczące przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych, w celu wykonania przez Administratora kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych.

8.13. Z chwilą rozwiązania Umowy lub jej wykonania, Przetwarzający nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu danych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie wynikać z przepisów prawa.

FOTOGRAFOWANIE PODCZAS WARSZTATÓW


9.1. Podczas świadczenia Usług dla Gości, studio CULINARYON zachowuje prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów.

9.2. Zdjęcia i materiały wideo przedstawiające Gości stają się własnością studia CULINARYON i mogą być wykorzystywane w dowolnym celu studia CULINARYON w przyszłości, w tym w mediach społecznościowych oraz we wszelkich materiałach reklamowych i informacyjnych.

9.3. Szczegółowe warunki wykorzystania zdjęć oraz materiałów wideo określa odrębny dokument – „zgoda na wykorzystanie wizerunku.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


10.1. Wszelkie spory między gościem a studiem CULINARYON rozstrzygane są w drodze negocjacji.

DANE KONTATKOWE

Culinaryon Polska sp. z o. o.

Numer KRS: 0000728589

ul. PLAC TRZECH KRZYŻY 10 /14, 00-499 WARSZAWA

DANE BANKOWE

Culinaryon Polska sp. z o. o.

mBank

PLN 96 1140 1010 0000 2822 5600 1001

NASI PARTNERZY