REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH KULINARNYCH CULINARYON

I ARTYSTYCZNYCH PAINTON

Z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych CulinaryOn i warsztatach artystycznych PaintOn w studiu CulinaryOn, których Organizatorem jest CulinaryOn Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży oraz komunikacji po zakończeniu Usługi.

II. Słownik pojęć

 1. Organizator – CulinaryOn Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS: 0000728589, o numerze NIP: 5272848882 oraz numerze REGON: 380014016, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych;
 2. Usługa – warsztaty kulinarne oraz artystyczne organizowane w studiu CulinaryOn;
 3. Uczestnik – osoba, która korzysta z Usługi oferowanej przez Organizatora;
 4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy której Uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych i/lub artystycznych;
 5. Serwis internetowy – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem www.culinaryon.pl

III. Charakterystyka usługi

 1. Organizator organizuje warsztaty kulinarne i artystyczne dla osób dorosłych oraz osobne, dedykowane warsztaty dla dzieci. Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty odbywają się w studiu CulinaryOn przy Placu Trzech Krzyży 10/14 w Warszawie.
 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 4. Informacje opisujące: zakres tematyczny, koszt, datę i godzinę rozpoczęcia, czas trwania oraz menu warsztatów umieszczane są przez Organizatora w Serwisie internetowym.
 5. Warsztaty mają charakter edutainment - nauki przez zabawę i rozrywkę. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy na temat przygotowywania potraw z menu danego warsztatu i praktyczne przećwiczenie ich przygotowywania w przypadku warsztatów kulinarnych oraz wiedzy dotyczącej tworzenia obrazów i praktyczne przećwiczenie tworzenia obrazu w przypadku warsztatów artystycznych. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
 6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 7. Na zakończenie warsztatów Uczestnik otrzymuję pamiątkowy dyplom.
 8. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia warsztatów kulinarnych Organizator przesyła na adres e-mail podany przez każdego Uczestnika podczas rejestracji komplet przepisów kulinarnych opisujących, jak krok po kroku przygotować wszystkie dania z warsztatu.
 9. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym w Serwisie internetowym znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku.

IV. Zakup Usługi i formy płatności

 1. Zakup Usługi przez Uczestnika jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika szczegółów dotyczących warsztatów zaprezentowanych w Serwisie internetowym.
 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Zakup Usługi przez Uczestnika jest jednoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Uczestnik kupuje Usługę przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy w Serwisie internetowym oraz wniesienie opłaty w wysokości wskazanej dla danych warsztatów.
 4. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem platform:
  1. Stripe,
  2. PayPal.
 5. Uczestnik, który dokonał zakupu Usługi, jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę STRIPE i/lub PayPal - w zależności od opcji wybranej przez Uczestnika.
 6. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platform STRIPE i/lub PayPal.
 7. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów w Serwisie internetowym.
 8. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 9. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych lub artystycznych i obejmuje:
  1. zajęcia grupowe z prowadzącym;
  2. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;
  3. możliwość korzystania ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;
  4. przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów przesłane do Uczestników mailem po warsztatach;
  5. udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;
  6. wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

V. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z warsztatów, odwołanie warsztatów

 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach w ciągu 3 dni roboczych przed terminem warsztatów, Organizator zwraca Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w formie kodu rabatowego o wartości odpowiadającej cenie warsztatów, na które Uczestnik był zapisany. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia jego otrzymania przez Uczestnika lub dowolną inną osobę, której Uczestnik przekaże kod rabatowy. Osoba ta musi zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, by móc skorzystać z Usługi.
  1. W przypadku opisanym w par. V pkt 2, jeśli Usługa została zakupiona w ramach promocji “2 w cenie 1”, Uczestnik otrzymuje kod rabatowy o wartości odpowiadającej uiszczonej kwocie, a nie liczbie nabytych biletów.
 3. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w par. V, pkt 2, Organizator zwraca Uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów. W takim przypadku Uczestnik jest jednak zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów.
 4. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłatą zwracaną Uczestnikowi na podstawie zapisu par. V, pkt. 3.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej bądź innej tematyce.
 6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres welcome@culinaryon.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

VI. Zasady uczestnictwa w warsztatach kulinarnych

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 3. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem welcome@culinaryon.pl.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, nieuważnego, lub lekkomyślnego postępowania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 7. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym każdorazowo przed zakupieniem Usługi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej Usługi, Uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z Organizatorem na następujące sposoby:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: welcome@culinaryon.pl;
  2. telefonicznie pod numerem: +48 22 602 20 00.
 5. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 4 lit. a. Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez Organizatora poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez Uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy.

  CulinaryOn Polska Sp. z o.o. | Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa | KRS 0000728589 | NIP 5272848882 REGON 380014016 | Kapitał zakładowy 5 000 PLN

NASI PARTNERZY