Polityka Prywatności

Culinaryon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa (zwana dalej „CULINARYON”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia Pani/Pana dane, aby zapewnić bezpieczne, płynne, wydajne i dostosowane do potrzeb użytkownika korzystanie z usług CULINARYON. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych umożliwia CULINARYON świadczenie usług i produktów w celu spełnienia Państwa potrzeb i wymagań. Niniejsza Polityka prywatnościokreśla zasady i odpowiedzialność CULINARYON w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych.

Kontynuując korzystanie z usług CULINARYON, oświadczasz,żeprzeczytałeś,zrozumiałeś i zgadzasz się na warunkami niniejszej Polityką prywatności, która od czasu do czasu może być zmieniana w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych przez CULINARYON.

CULINARYON gromadzi różne rodzaje danych, które zależą od okoliczności ich gromadzenia oraz charakteru zamówionej usługi lub przeprowadzonej transakcji. Istnieją dwie szerokie kategorie danych:

 1. dane osobowe, które dotyczą identyfikowanej lub możliwej do identyfikowania osoby fizycznej takie jak np. imię, nazwisko, adres email, nr. telefonu, adres korespondencyjny,
 2. dane statystyczne, które są przechowywane wyłącznie w celach analitycznych i sącałkowicie anonimowe, tak jak np. liczba gości, liczba odwiedzin strony internetowej,Informacje te nie będąłączone z danymi osobowymi i będą agregowane wyłącznie w celu analizy statystycznej, tak abyśmy mogli lepiej zrozumieć profil klienta CULINARYON i ulepszyćofertęusług CULINARYON.

Niniejsza Polityka Prywatnościskładasię z dwóch części : A i B.

Część A : Ogólna Polityka Prywatności (klauzula informacyjna)

Część B: Oświadczeniedotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwemstron internetowych CULINARYON oraz usług mobilnych i aplikacji mobilnych CULINARYON

Część A : Ogólna Polityka Prywatności (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Culinaryon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu onastępujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych
  Podstawa prawna przetwarzania danych
  Rejestracja uczestników wydarzeń i imprez oraz zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usługoferowanych przez CULINARYON art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęciedziałań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
  art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – komunikacja z osobami do kontaktu w ramach wykonania umowy),
  Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
  Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęciedziałań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
  Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych oraz badań satysfakcji klienta (wybrane formy komunikacji marketingowej takie jak np. wysyłanie newsletterów mogąwymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa). art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora - marketing bezpośredni produktów i usług).
  Dochodzenie roszczeń/ obrona przed roszczeniami oraz podjęciedziałań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – dochodzenie roszczeń/obronaprzed roszczeniami, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz CULINARYON, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://culinaryon.pl/, firmy księgowe (w zakresie obsługi księgowej dokonywanych płatności), banki i operatorzy płatności, agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych).Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez kontakt z CULINARYON kierując zapytanie na dane kontaktowe znajdującesię w pkt. 7 poniżej.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:
  - przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,- do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej (przypadki opisane zostały w punkcie 2 powyżej),Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściweprzepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa :
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Culinaryon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa lub drogą email: welcome@culinaryon.pl.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 2) jest dobrowolne, lecz możeokazaćsięniezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez CULINARYON.

Bezpieczeństwo danych

CULINARYON bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych. W związku z tym CULINARYON, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwaodpowiadającemu ryzyku, tak aby zapewnićochronęPaństwa danych przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem i nieuzasadnionym ujawnieniem.

Część B: Oświadczeniedotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwemstron internetowych CULINARYON oraz usług mobilnych i aplikacji mobilnych CULINARYON

1. COOKIES

Cookies to małe pliki umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane strony internetowe lub niektóre wiadomości e-mail, które Państwootwierają.

Korzystając ze stron internetowych CULINARYON, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez firmęCULINARYON plików cookie do gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z serwisu internetowego i poprawy jakościusług online.

Może to dotyczyć informacji na temat sposobu korzystania z witryny internetowej, wyboru przeglądarkiinternetowej, rodzaju urządzenia, z którego użytkownik korzysta oraz jego lokalizacji na świecie.Jeśli nie wyrażająPaństwo zgody na wykorzystywanie plików cookie przez firmę CULINARYON do gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, mogąPaństwowyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna (znana również jako reklama oparta na zainteresowaniach) to sposób wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych i dostosowywania ich do Państwazainteresowań. Wspólne zainteresowania są grupowane w oparciu o wcześniejsze przeglądanie stron internetowych w celu zapewnienia Państwu reklamy zgodnej z Państwa wspólnymi zainteresowaniami. W ten sposób, reklama możebyćmożliwie jak najbardziej odpowiednia i użyteczna. Odpowiednie reklamy mogąbyćrównież dostarczane na podstawie zawartościstrony internetowej, którąPaństwoprzeglądali. Proces ten, określany jest „retargetingiem”. Jeśli nie chcąPaństwobyć adresatami reklam behawioralnych, mogąPaństwowyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Akceptacja korzystania z plików cookie

MogąPaństwoodmówić akceptacji plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Jeślizdecydująsię Państwo nie zezwalać na używanie plików cookie, niektóre obszary stron internetowych SIA mogą nie byćdostępne lub nie działaćprawidłowo.

W przypadku usunięcia plików cookie, CULINARYON nie będzie już wiedział, że rezygnują Państwo z reklam behawioralnych, uzna, że zgodzili sięPaństwo na Regulamin CULINARYON, Politykęprywatności oraz stosowanie plików cookie, jak również informacje o wybranym przez Państwajęzyku i kraju. Oznacza to, żepojawiąsię banery ze stron internetowych podmiotów trzecich CULINARYON. Tam, gdzie to konieczne, będą Państwo musieli zaakceptować stosowanie plików cookie i ponownie podać wszystkie inne informacje związane z plikami cookie.

2. Cele zbierania i wykorzystywania plików cookie CULINARYON wykorzystuje pliki cookie na naszych stronach internetowych do następujących celów:

 • Techniczne
  Umożliwienie sprawnego działania stron internetowych CULINARYON, w tym między innymi:
  a) równoważenie ruchu na stronach internetowych w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom spójnej i niezawodnej obsługi;
  b) ograniczenie ruchu do kluczowych części strony internetowej w celu utrzymania poziomów wydajności; oraz
  c) przechowywanie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności CULINARYON przez użytkownika.
 • Łatwośćużytkowania
  Pliki cookie sąużywane w celu ułatwienia nawigacji, w tym, między innymi:
  a) zapamiętywanie wyboru języka i kraju oraz prezentowanie odpowiednich treści;
  b) śledzenie numeru członkowskiego karty lojalnościowej po zalogowaniu się; oraz
  c) zapewnienie najodpowiedniejszego miejsca wylotu w trakcie rezerwowania lotu.
 • Śledzenie
  Pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych, w tym między innymi:
  a) zbierania informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia użytkownika poprzez ankietę; oraz
  b) uzyskania wglądu w sposób poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych w celu poprawy ich użyteczności.
 • Marketing
  Pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia firmie CULINARYON przedstawiania odpowiednich wiadomości,w tym, między innymi:
  a) umożliwienia naszym witrynom obsługiwaniaróżnych wersji strony w celach marketingowych;
  b) umożliwienia osobom trzecim wyświetlania odpowiednich reklam i śledzenia ich skuteczności; oraz
  c) wyświetlania odpowiednich wiadomości, które oferują wybór produktów w oparciu o zachowania użytkownikówna naszych i innych wybranych stronach internetowych.

3. Historia odwiedzanych stron internetowych

W celu poprawy jakości korzystania z Internetu, firma CULINARYON możeśledzić zachowania w sieci lub historięodwiedzanych stron internetowych, aby usprawnić korzystanie z naszych stron internetowych i śledzićodnośniki z innych stron internetowych. Takie dane nie będą przechowywane w rejestrach klientów i będą gromadzone wyłącznie w celu analizy statystycznej.

4. Łącza do innych stron internetowych

CULINARYON udostępnia linki do innych stron internetowych w celu zapewnienia Państwu wygody i informacji. OdwiedzająPaństwo te strony internetowe na własne ryzyko, a firma CULIANRYON nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe. Podczas gdy firma CULIANRYON będziechronićPaństwa dane na stronach internetowych CULIANRYON, CULIANRYON nie możekontrolować ani ponosićodpowiedzialności za regulaminy innych stron, do których mogąprowadzić linki, ani za wykorzystanie jakichkolwiek danych, które im Państwoudostępnią. Należyzwrócić uwagę, że Polityka prywatności CULIANRYON nie obejmuje innych stron internetowych, a firma CULIANRYON zaleca zapoznanie się z ich regulaminami.

5. Osoby niepełnoletnie

Firma CULINARYON nie może rozróżnić wieku osób, które korzystają z jej stron internetowych. Jeżeli osoba niepełnoletnia (zgodnie z obowiązującym prawem) dostarczyła firmie CULINARYON dane bez zgody rodziców lub opiekunów, rodzic lub opiekun powinien skontaktowaćsię z firmą CULINARYON (patrz punkt „Skontaktuj się z nami” poniżej) w celu usunięcia odpowiednich damych i wyrejestrowania osoby niepełnoletniej.

6. Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy internetowej świadczoną przez Google. Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i badania sposobu korzystania ze stron internetowych CULINARYON, np. CULINARYON.COM.SG lub CULINARYON.SG, w celu przygotowania raportów na temat ich aktywności i udostępniania ich innym usługomGoogle. Google możewykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej. Więcej informacji możnaznaleźć w Polityka prywatności Google.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

CULINARYON będzie okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, a jej zaktualizowane wersje będązamieszczane na stronie internetowej CULINARYON i oznaczone datą, aby wiedzieli Państwo, kiedy Polityka prywatnościbyła ostatnio aktualizowana.

Skontaktuj się z nami

JeślimająPaństwo uwagi, pytania, skargi lub prośbyzwiązane z niniejsząPolitykąprywatności, prosimy o kontakt z firmą CULINARYON pisemnie pod adresem podanym na stronie internetowej CULINARYON (www.culinaryon.pl) tj. Culinaryon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa lub drogą email: welcome@culinaryon.pl.